INFO

KM-ARCHITECTEN bvba
Bedrijfsvorm BVBA Ondernemingsnummer BE 0897.131.422
Polisnummer verzekering beroepsaansprakelijkheid nr. 00/N.05979. Voor meer info kan u hiervoor terecht bij:

Protect nv
Jetsesteenweg 221
1080 Brussel
T 02/411.41.14
info@protect.be

Inschrijving onder stamnummer B200079 op de tabel van de Provinciale Raad Antwerpen:
Voor meer info kan u hiervoor terecht bij:
Orde van Architecten – Provinciale Raad Antwerpen:
Rucaplein 104
2610 Wilrijk
T 03/239.78.58

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/km-architecten/O-4731/

Het beroep van architect is beschermd en valt onder de beroepsregels (deontologie) van de Orde van Architecten.Meer info vindt u hierover op:
https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/

PRIVACYBELEID

Waarom deze pagina?

KM-architecten bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Met deze Privacyverklaring wil KM-architecten bvba u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door WB-architect bv.
KM-architecten bvba houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.
Informatie over de gegevensverwerker:

KM-architecten bvba
VELDSTRAAT 34
2200 HERENTALS
België
Btw-nummer: BE 0987.131.422
E-mail: info@km-architecten.be
Telefoon: 00485 52 36 58

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens die KM-architecten bvba vergaart, worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om:

Identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …)
Beroepsgegevens (bedrijf, functietitel, …) in voorkomend geval

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van onze diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:

Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
Verlenen van ondersteuning

KM-architecten bvba verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
KM-architecten bvba stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.
Wat zijn uw rechten als Gebruiker?
KM-architecten bvba verwerkt uw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy policy.
KM-architecten bvba bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is volgens de omschreven doeleinden van deze Privacy policy.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U heeft het recht – na identificatie als Gebruiker – om na te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht op inzage van deze gegevens. U verstuurt hiervoor via aangetekende zending een aanvraag waarop KM-architecten bvba binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan uw vraag.

Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan KM-architecten bvba. KM-architecten bvba zal hieraan binnen een redelijke termijn gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt
Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

KM-architecten bvba beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Als geïdentificeerde Gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang KM-architecten bvba nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
Wanneer KM-architecten bvba de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
Gedurende de periode die KM-architecten bvba nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

KM-architecten bvba stopt dan tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.
Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal KM-architecten bvba hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending.

Recht op gegevensoverdracht

Als Gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. KM-architecten bvba zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal KM-architecten bvba hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven.
Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door KM-architecten bvba. Hiervoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

COOKIEBELEID

 1. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of op een ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.
  Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naargelang hun oorsprong, functie en levensduur. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.
 2. Waarvoor worden cookies gebruikt?
  KM-architecten bvba gebruikt cookies om:
  het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
  te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
  de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.
 3. Welke soorten cookies gebruiken we?
  KM-architecten bvba maakt gebruik van volgende cookies:
  Functionele cookies

3.1 Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Het betreft bijvoorbeeld cookies voor login- of taalvoorkeuren. Ze zijn anoniem en hebben bijgevolg weinig impact op uw privacy. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website.

 1. Hoe kan je uw cookies beheren?
  Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. Bovendien moet u eventuele inloggegevens (password, username) elke keer opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt.
  De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden.
Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:
  Google Chrome
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Safari
  Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.
  Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
  Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

© 2017 km-architecten bvba